Ik bin. /

Concept description

 

Landscape monuments that stimulate all my senses,

that bring me back to my youth and the smell of dried grass.

Shelters, mysteries and daydreaming,

where loneliness was literal and freedom a desire.

The youngest of a big family, half orphan, growing up in a

conservatively religious, hypocritical, depressing climate.

Because of this project I could retrieve my Self,

realizing that I have lived it through and done it all,

that I have won a lot and lost the same, did forgive but not forget.

That I needed to be in the centre and had to be lonely as hell.

I am redeemed and I am happy.

Nederlandse vertaling onderaan

Project description

 

I gave my project the name "Ik bin", which is the slang in the village where I grew up, in the east of Holland. It means "I am".

 

It's about my "finding" and "describing" my youth memories in monuments of nature and personal feelings. It has been a journey of approx. 2 years.

 

It's almost impossible to describe the intensity of the process.

It sure has been a rollercoaster of mixed emotions, in which I allowed my deeper self not only to feel, but also to react on those early memories.

 

It's in fact the story of a boy who grows up in a small narrow-minded village. With a strict religious upbringing by a second mother, who had no children of her own and who came in his life at the age of 6. The boy can hardly remember his deceased, biological mother. The much older brothers and sisters (in law) all the more. Like the middle-aged father, their inability to deal with this sadness often leads to a frustration in which the boy is thrown around as their plaything of abuse of power and harassments.

It's about inner family relations, the loneliness, the urge of hiding , but also about the boy’s loving and laughing. This is his view of the world as he knows it.

Concept omschrijving

 

Landschapsmonumenten die al mijn zintuigen prikkelen,

mij terugbrengen naar mijn jeugd en de geur van gedroogd gras.

Schuilhutten, geheimenissen en dagdromen,

waar de eenzaamheid letterlijk was en vrijheid een verlangen.

Jongste uit een groot gezin, half wees, opgroeiend in een

conservatief gelovig, hypocriet, beklemmend klimaat.

Door dit project kon ik mijn 'zelf' terugvinden, beseffend dat ik alles

heb doorleefd en gedaan, heb gewonnen en verloren,

heb vergeven maar niet vergeten.

Dat ik in het middelpunt mocht staan en eenzaam moest zijn.

Ik 'bin' bevrijd en gelukkig.

Project omschrijving

 

Ik heb mijn project de naam 'Ik bin' gegeven. Het betekent "ik ben” in het dorp waar ik opgroeide, in het oosten van ons land.

 

Het gaat over het 'vinden' en het 'beschrijven' van mijn jeugdherinneringen in landschapsmonumenten en persoonlijke gevoelens. Deze reis heeft ongeveer 2 jaar geduurd.

 

Het is bijna onmogelijk om de intensiteit van het proces te beschrijven.

Het is een rollercoaster van gemengde gevoelens, waarin ik mijn diepere zelf niet alleen toestond om te voelen, maar ook om te reageren op die vroege herinneringen.

 

Dit is het verhaal van een jongen die opgroeit in een klein, bekrompen dorp. Zijn tweede moeder, die geen eigen kinderen had en op 6-jarige leeftijd in zijn leven kwam, geeft hem een streng christelijke opvoeding.

De jongen kan zich zijn overleden, biologische moeder nauwelijks herinneren. De veel oudere (schoon-) broers en zussen des te meer. Evenals de vader van middelbare leeftijd, leidt hun onvermogen om dit verdriet te plaatsen regelmatig tot een verbeten frustratie waarin de jongen rondtolt als hun speelbal van machtsspelletjes en pesterij.

Het gaat om de verhoudingen binnen het gezin, de eenzaamheid, de drang om zich te verstoppen, maar ook over de liefde en de lach van de jongen.

Dit is zijn wereld, zoals hij hem ziet.

The birth
God's mysterious ways and all that remains
The grave
Love and loneliness
The hide-out
Damaged
Knowing nothing and so much
What is left and yet to come

© 2017 Ruud van de Steeg/Proudly made by Pia and Wix.com

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle